ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ХОТЕЛ "ИСКЪР"

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. РЕЗЕРВАЦИИ
1.1. Заявката за резервация се извършва онлайн чрез формата за резервации Резервацията се счита за валидна ако е направена 14 дни преди датата на настаняване.
1.2. ХОТЕЛ "ИСКЪР" . връща потвърждение на резервацията в срок от 10 дни преди датата на настаняване.
2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
2.1. Плащането се извършва по банков път на сметката на ХОТЕЛ "ИСКЪР".
2.2. При направена заявка за резервация 14 дни преди датата на настаняване, размерът на депозита е 30% от общата сума по настаняването, платим в срок от 2 дни след получаване на потвърждение за направена резервация. Окончателното плащане става 7 дни преди датата на настаняване, ако не е упоменато друго.
2.3. В случай на резервация в срок по-малко от 14 дни от датата на първата нощувка се заплаща 100% от стойността, след получавене на потвърждение.
2.4. Потребителя изпраща потвърждение към ХОТЕЛ "ИСКЪР". при извършване на плащания по заявените резервации. 2.5. Цените в чужда валута се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащане. Увеличението на цената е възможно: при промени в цените от страна на съответното заведение за настаняване, страна по договора за продажба на базата по цени и условия упоменати в договора с ХОТЕЛ "ИСКЪР".
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. ХОТЕЛ "ИСКЪР". се задължава да предостави в съответствие с настоящите условия туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
3.2. ХОТЕЛ "ИСКЪР". има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на пълната сума по настаняването, ХОТЕЛ "ИСКЪР". има право да задържи депозита в размер на първата нощувка /при официални празници – цялата сума/.
3.3. ХОТЕЛ "ИСКЪР". се задължава да уведоми своевременно Потребителя за евентуални промени в цените на предлаганите туристически услуги.
3.4. Потребителят се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги.
3.5. Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си на трето лице без да е уведомил за това ХОТЕЛ "ИСКЪР".
4. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ХОТЕЛ "ИСКЪР". на услугите по резервацията, той се задължава да компенсира потребителя при надлежно доказани в писмена форма вреди, ако рекламацията е подадена в срок не по-късно от 7 дни след края на резервацията. ХОТЕЛ "ИСКЪР". се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя. Максималната граница на отговорност на ХОТЕЛ "ИСКЪР". в тези случаи е до 80 % от стойността на тези услуги. 4.2. ХОТЕЛ "ИСКЪР". не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на резервацията, ако причините за това се дължат на: а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на резервацията
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ХОТЕЛ "ИСКЪР" и неговите
контрагенти/партньори/ при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.3. Ако ХОТЕЛ "ИСКЪР" не може да извърши настаняване в заявеното от Потребителя време за настаняване, то той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя и да му предложи друго заведение за настаняване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до
24 часа след получаване на уведомлението от ХОТЕЛ "ИСКЪР". Потребителят декларира, че посочените от него в резервационната бланка телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от ХОТЕЛ "ИСКЪР". за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от резервацията си, без да дължи неустойки или обезщетение, като ХОТЕЛ "ИСКЪР". му възстановява платените от него суми по резервацията в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
5. НЕУСТОЙКИ
5.1. До 7 дни преди датата на настаняване ХОТЕЛ "ИСКЪР". връща пълния размер на евентуалния депозит.
5.2. В случай на анулация от страна на Потребителя в срок от 7 и по-малко дни преди датата на настаняване ХОТЕЛ "ИСКЪР". удържа неустойка в размер на 1 нощувка по направената резервация.
5.3. При предсрочно заминаване на туриста се удържа неустойка в размер на една нощувка. Сумата за неизползваните услуги се връща на Потребителя директно или чрез ХОТЕЛ "ИСКЪР".
5.4. При форсмажорни обстоятелства, независещи от Потребителя и ХОТЕЛ "ИСКЪР". сумата по резервацията на Потребителя се връща на 100%. За форсмажорни обстоятелства се считат такива непредвидими и неконтролируеми събития като земетресения, наводнения или други стихийни бедствия и катастрофи, а също така стачки, война или военни действия.
5.5. При анулации на резервации по време на официални празници по причини извън гореспоменатите не се връща аванс или напълно платена към ХОТЕЛ "ИСКЪР". сума.